XML English Abstract Print


چکیده:   (945 مشاهده)

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ابعاد اضطراب ریاضی و باورهای فراشناخت در میان دانش‌آموزان تیزهوش دبیرستانی بود. بدین منظور 183 دانش‌آموز دبیرستانی (96پسر، 87دختر) به روش نمونه‌گیری هدفمند به وسیله آزمون هوشی اوتیس(هوشبهر 120 و بالاتر) به عنوان تیزهوش انتخاب شدند و به عنوان آزمودنی در این پژوهش شرکت نمودند. از مقیاس اضطراب ریاضی و پرسشنامه باورهای فراشناختی به عنوان ابزارهای پژوهش استفاده شد. روایی این ابزارها از طریق تحلیل عاملی و پایایی آن‌ها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به‌ دست آمد. نتایج حاکی از روایی و پایایی قابل قبول این ابزارها بود. تجزیه و تحلیل داه‌ها از طریق محاسبه ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه صورت گرفت. نتایج نشان داد که بین ابعاد باورهای فراشناختی و ابعاد اضطراب ریاضی همبستگی معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسون نشان داد که باورهای منفی درباره کنترل ناپذیری افکار و خطر، ابعاد اضطراب درس ریاض، اضطراب امتحان ریاضی و نگرانی درباره عملکرد ریاضی را مورد پیش‌بینی ‌قرار می‌دهد، و اطمینان شناختی اضطراب درس ریاضی و خودآگاهی شناختی بعد احساس منفی درباره ریاضی را مورد پیش‌بینی قرار می‌دهد. قوی‌ترین پیش‌بینی‌کننده ابعاد اضطراب ریاضی در میان دانش‌آموزان تیزهوش بعد باورهای منفی درباره کنترل‌ناپذیری افکار و خطر بود. همچنین براساس نتایج به دست آمده جنسیت از عوامل پیش‌بینی کننده اضطراب امتحان ریاضی بود. در مجموع پژوهش حاضر نشان داد که با افزایش باورهای فراشناختی منفی، اضطراب ریاضی نیز افزایش می‌یابد. تلویح یافته‌های فوق ایجاد تغییر در ارزیابی‌ها و باورهای منفی دانش‌آموزان تیزهوش و فراهم ساختن راهبردهای جانشین برای مقابله با باورهای منفی است..

واژه‌های کلیدی: فراشناخت، اضطراب ریاضی، تیزهوش
     
نوع مطالعه: پژوهشي |