این مقاله هنوز انتشار نهایی نیافته و در نوبت انتشار است. لذا صرفا چکیده آن قابل دسترسی است.                   برگشت به فهرست مقالات | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (4108 مشاهده)

پژوهش حاضر، با استفاده از روش تحلیل معادلات ساختاری در پی وارسی رابطه باورهای معرفت شناختی با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با توجه به نقش واسطه ای دانش و مهارت های فراشناختی در دانشجویان است. کلیه دانشجویان سال اول مقطع کارشناسی دانشگاه ارومیه جامعه پژوهشی را تشکیل دادند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و بر اساس جدول مورگان300 نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. از پرسشنامه های معرفت شناختی شومر، آگاهی های فراشناختی، راهبردهای انگیزشی برای یادگیری و پرسشنامه مهارت های فراشناختی برای جمع آوری داده ها استفاده شد. نتایج بررسی با معادلات ساختاری نشان داد که مهارت فراشناختی در مقایسه با سایر متغیرها بالاترین اثر مستقیم(75/0 ß=) و اثر کل را (60/0=ß) را بر راهبردهای یادگیری دارا است. در حالی که باورهای معرفت شناختی بالاترین اثر غیر مستقیم ß= - 0/39) ) بر راهبردهای یادگیری را به خود اختصاص داده است. کمترین اثر غیر مستقیم نیز اثر باورهای معرفت شناختی بر مهارت فراشناختی (ß= - 0/17) است. به طور کل متغیرهای مورد بررسی 19/0 از واریانس راهبردهای یادگیری را تبیین می کنند. پس دانش فراشناختی ، مهارت های فراشناختی و باورهای معرفت شناختی می توانند در افزایش استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشجویان دانشگاه موثر باشند.

     
نوع مطالعه: پژوهشي |