XML English Abstract Print


چکیده:   (2224 مشاهده)

تعلل ورزی تحصیلی امروزه به مشکلی تبدیل شده است که بسیاری از تحقیقات و پژوهشهای آموزشی دانشگاهها و مدارس مختلف جهان را به خود اختصاص داده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش کمال گرایی، خودتنظیمی تحصیلی، و خودکارآمدی تحصیلی درپیش بینی تعلل ورزی کلی و تعلل ورزی تحصیلی بود. به این منظور از میان دانشجویان روزانه پسر و دختر مقطع کارشناسی دانشگاههای دولتی استان مرکزی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، نمونه ای به اندازه 412 نفر انتخاب شده و مورد بررسی از طریق پرسشنامه قرار گرفتند. پرسشنامه ها شامل مقیاس ارزیابی تعلل‌ورزی تاکمن، پرسشنامه تعلل ورزی تحصیلی، مقیاس کمال گرایی چند بعدی فراست، پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی و پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی بودند. نتایج نشان داد که متغیرهای کمال گرایی، خودتنظیم گری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی پیش بینی کننده های مناسبی برای تعلل ورزی کلی محسوب می شوند. برای این متغیرها 72/.R=و مجذور R برابر با 51/. بدست آمد که نشان می دهد متغیرهای پیش بین در مجموع 51 درصد از واریانس متغیر تعلل ورزی کلی را تبیین می کنند. همچنین یافته ها حاکی از آن بودند که متغیرهای کمال گرایی، خودتنظیم گری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی پیش بینی کننده های مناسبی برای تعلل ورزی تحصیلی محسوب می شوند. برای این متغیرها 85/.R= و مجذور R برابر با 72/. بدست آمد که نشان می دهد متغیرهای پیش بین در مجموع 72 درصد از واریانس متغیر تعلل ورزی تحصیلی را تبیین می کنند.

     
نوع مطالعه: پژوهشي |