دوره 2، شماره 7 - ( پاییز و زمستان 1394 )                   جلد 2 شماره 7 صفحات 28-17 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (2361 مشاهده)

پژوهش حاضر در راستای بررسی رابطه¬ی منزلت¬های هویت تحصیلی و اهمال¬کاری تحصیلی انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری کلیه دانش¬آموزان گروه نظری پایه سوم متوسطه منطقه کهریزک بوده اند که از این تعداد نمونه¬ای به حجم 311 نفر با استفاده از روش نمونه¬گیری خوشه¬ای، انتخاب شده اند و به دو پرسشنامه¬ی "هویت تحصیلی" (واز و ایزاکسون، 2008) و "اهمال¬کاری تحصیلی" (سولومون و راث¬بلوم، 1984) پاسخ داده اند. روایی پرسش¬نامه¬ها به وسیله متخصصان تأیید شده و پایایی آن¬ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است. داده ها طی تحلیل همبستگی بنیادی نشان داد؛ ابعاد منزلت¬های هویت تحصیلی رابطه معنادار با اهمالکاری تحصیلی دارند. تحلیل کانونی دو مجموعه معنادار بین منزلت¬های هویت تحصیلی و اهمال¬کاری تحصیلی را نشان داد. در مجموعه اول ابعاد هویت موفق و هویت زودرس رابطه منفی و هویت دیررس و سردرگم رابطه مثبت و معنادار با مولفه¬های آماده¬کردن تکلیف، آمادگی برای امتحان و تهیه مقاله داشتند. در مجموعه دوم هویت تحصیلی دیررس و سردرگم با اهمالکاری رابطه معنادار داشت. می-توان نتیجه گرفت در مدارسی که دانش¬آموزان از هویت تحصیلی موفق برخوردار باشند، میزان اهمالکاری در دانش¬آموزان پایین خواهد بود هرچه قدر دانش¬آموزان از هویت سردرگم و هویت دیررس پایین برخوردار باشند، اهمالکاری تحصیلی بالاتری خواهند داشت.

متن کامل [PDF 722 kb]   (1801 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي |