مدل ساختاری مشارکت در ورزش دانش آموزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت استراتژیک ورزش، دانشگاه ازاد اسلامی واحد مبارکه

2 دانشگاه ازاد اسلامی واحد مبارکه

3 دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

10.22070/tlr.2021.10390.0

چکیده

آموزش و ‌پرورش، الزاماً به دنبال این نیست که یک ورزشکار تربیت کند، بلکه هدف آموزش و ‌پرورش، تربیت فردی فعال می‌باشد که در آینده، سبک زندگی سالمی داشته باشد. هدف از این پژوهش، ارائۀ مدل ساختاری مشارکت در ورزش دانش‌آموزی بود که با روش تحقیق کیفی و با ماهیت اکتشافی- بنیادی انجام گرفت. از طریق روش نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک نمونه‌گیری گلوله‌برفی و براساس مصاحبه‌های عمیق با 16 نفر از متخصصین دارای تجربه در حوزۀ ورزش دانش‌آموزی، داده‌های تحقیق جمع‌آوری شد و براساس نظریة داده‌‌بنیاد و با رویکرد ساختاری چارمز، داده‌ها کدگذاری و تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد نقش‌های مشارکتی در ورزش دانش‌آموزی به چهار نقش آگاهی-دهنده، علاقه‎مند‌کننده، تحریک‌کننده و نگهدارنده تقسیم می‌شوند. در نتیجه یک نظریه مبنایی برخواسته از داده‌ها با برد متوسط که ذات تحقیقات نظریۀ داده بنیاد است، با نام "بازاریابی غیر‌تجاری مشارکت در ورزش" با هدف تغییر رفتار و نهادینه کردن یک عادت مطلوب بر اساس مشارکت فعال در ورزش برای دانش‌آموزان، تبیین شد. در نتیجه مشخص شد که مشاهده و تبیین رفتارهای فردی، اجتماعی و محیطی که بیانگر عوامل سطوح خرد، میانی و کلان‌اند، می توانند بر اساس ملزوماتی به نقش‌های مشارکتی در ورزش دانش‌آموزی تبدیل شوند.

کلیدواژه‌ها