طراحی کیفی برنامه درسی آموزش مهارت‌های زندگی در دوره ابتدایی بر اساس نظرات خبرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی کیفی برنامه درسی آموزش مهارت‌های زندگی در دوره ابتدایی بر اساس نظرات خبرگان است.رویکرد این پژوهش کیفی از نوع اکتشافی است.جامعه ی پژوهش 15 نفراز خبرگان نظام تعلیم وتربیت بوده و نمونه‌گیری با روش هدف‌مند وبا تکنیک گلوله برفی و مصاحبه‌ی نیمه ساختارمند انجام گردیده و از بررسی اسناد بالادستی و مستندات مشاهده شده نیز استفاده شده است. عمده‌ترین یافته‌های پژوهش بیانگر این است که: 1. هدف اصلی ازآموزش مهارت‌های زندگی ارتقای مهارت‌‌های فردی - اجتماعی دانش‌آموزان است. 2. اساسی‌ترین نیاز مهارتی دانش‌آموزان در عصر حاضر، تربیت شهروندی است. 3. محتوای دانش‌آموز محور و مسئله محور از مناسب‌ترین محتواها برای آموزش مهارت‌های زندگی هستند. 4. زمان آموزش مهارت‌های زندگی، استفاده مناسب از ساعات کلیه دروس می‌باشد. 5. مناسب‌ترین روش یاددهی - یادگیری برای آموزش مهارت‌های زندگی روش‌های فعال و نوین تدریس است. 6. همچنین برای ارزشیابی یادگیری ونهادینه‌شدن مهارت‌های زندگی در دانش‌آموزان باید ازروش‌های ارزشیابی کیفی – توصیفی ومطالعات طولی رفتار و عملکرد و تأکید بر تکالیف مهارت محور استفاده نمود. با توجه به یافته‌های پژوهش که حاکی از توجه ننمودن هم زمان به 6 عنصر برنامه درسی در آموزش مهارت‌های زندگی دوره ابتدایی است، لذا توجه ویژه نمودن به هر کدام از عناصر وارتباط آن‌ها با یکدیگر ضروری به نظر می‌آید.
 

کلیدواژه‌ها