اثربخشی تلفیق راهبردها و پیام‌های کنترل ارادی با طراحی انگیزشیِ آموزش الکترونیکی بر بارِشناختی و ابعاد کنترل ارادی دانشجویان (پژوهش آمیخته)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تلفیق راهبردها و پیام‌های کنترل ارادی با طراحی انگیزشیِ آموزش الکترونیکی و بررسی اثربخشی آن بر بارِشناختی و ابعاد کنترل ارادی دانشجویان انجام شد. برای نیل به این هدف، پژوهش آمیخته از نوع طرح مثلث‌سازی همگرا مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش را دانشجو - معلمان پردیس شهید مدرس دانشگاه فرهنگیان کردستان تشکیل می‌داد. در بخش کمّی در ابتدا از طریق نمونه‌گیری در دسترس تعداد سه کلاس با حجم 85 نفر انتخاب و سپس به صورت تصادفی و در یک طرح نیمه‌آزمایشی یک کلاس به گروه آزمایش و دو کلاس به گروه کنترل اختصاص یافت. در بخش کیفی نیز با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند تعداد 9 نفر از دانشجو - معلمان انتخاب و با آنها مصاحبه صورت گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کمّی، پرسشنامه سنجش بارِشناختی و پرسشنامه سنجش کنترل ارادی، و در بخش کیفی مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود. تحلیل داده‌های کمّی با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و  توسط نرم‌افزار «اس. پی. اس. اس.» نسخه 21، و تحلیل داده‌های کیفی با استفاده از تحلیل محتوای استقرایی مبتنی بر کُدگذاری باز انجام شد. یافته‌های پژوهش حاکی از اثربخشی تلفیق راهبردها و پیام‌های کنترل ارادی با طراحی انگیزشی بر روی بارِشناختی و تمامی ابعاد کنترل ارادی دانشجویان بود.

کلیدواژه‌ها