مدل رفتار مدنی تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی: نقش عشق به یادگیری و اشتیاق تحصیلی با میانجیگری شکفتگی تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوی

چکیده

مولفه‌های تحصیلی برگرفته از روانشناسی مثبت‌نگر از جمله اشتیاق تحصیلی، عشق به یادگیری و شکفتگی تحصیلی با رفتارهای مدنی تحصیلی مرتبط هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عشق به یادگیری و اشتیاق تحصیلی بر رفتارهای مدنی تحصیلی با میانجیگری شکفتگی تحصیلی در دانش‌آموزان دبیرستانی انجام شد. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش همه دانش‌آموزان مدارس دوره دوم متوسطه شهر ارومیه در سال تحصیلی 97-1396 بودند که از میان آنان 280 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های رفتارهای مدنی تحصیلی (گل‌پرور، 1389)، عشق به یادگیری (مک‌فارلن، 2003)، اشتیاق تحصیلی (فردریکز و همکاران، 2004) و شکفتگی تحصیلی (داینر و همکاران، 2008) بودند. روایی صوری و محتوایی ابزارها با نظر متخصصان و اعتبار آن‌ها را روش آلفای کرونباخ تایید و داده‌ها با روش تحلیل مسیر تحلیل شدند. نتایج نشان داد عشق به یادگیری و اشتیاق تحصیلی بر شکفتگی تحصیلی و عشق به یادگیری، اشتیاق تحصیلی و شکفتگی تحصیلی بر رفتارهای مدنی تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی تاثیر مستقیم، مثبت و معنادار داشت. همچنین عشق به یادگیری و اشتیاق تحصیلی از طریق شکفتگی تحصیلی بر رفتارهای مدنی تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی تاثیر غیرمستقیم، مثبت و معنادار داشت (p <0.01). بنابراین نتایج حاکی از تاثیر مثبت عشق به یادگیری و اشتیاق تحصیلی بر شکفتگی تحصیلی جهت بهبود رفتارهای مدنی تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها