واکاوی تاثیر روایت‌نگاری تأملی بر توسعه حرفه‌ای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان: پدیدارشناختی تجارب زیسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف پژوهش حاضر توصیف کارکردهای روایت‌نگاری تأملی، ابزاری برای درک و فهم موقعیت‌ها از طریق بازخوانی و بازارزیابی تفکرات قبلی و پرورش عمل فکورانه در توسعه حرفه‌ای دانشجو معلمان است. از روش کیفی «پدیدارشناختی»، به منظور فهم عمیق آن استفاده شده است. جامعه آماری کلیه دانشجو معلمان رشته آموزش ابتدایی پردیس‌های تهران است که تعداد 20 نفر (12 نفر دختر و 8 نفر پسر) با شیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های بدون ساختار جمع‌آوری شد و با استفاده از روش تحلیل محتوای مضمونی تحلیل گردید. یافته‌ها شامل نُه مضمون اصلی برنامه‌ریزی، فرایند یاددهی یادگیری، برنامه‌سازی، تدبیر فکورانه، رهایی‌بخشی، هنرورزی در آموزش، توانمندی‌های حرفه‌ای، بافت و زمان است. جنسیت بر این یافته‌ها تاثیر داشته است؛ نقش هنرورزی روایت‌نگاری تأملی صرفاً، از دیدگاه شرکت کننده‌های دختر مورد توجه قرار گرفته است و تعدادی از آن‌ها کارکرد برنامه‌سازی روایت‌نگاری را تایید نکرده‌اند. نتایج نشان می‌دهد، به منظور آزادسازی این ظرفیت‌های عظیم روایت‌نگاری تأملی، باید بر برخی موانع در سطوح سازمان‌های مدرسه و دانشگاه غلبه نمود که در اثر روابط و ضوابط اجرایی، برنامه‌ای و زمانی به وجود آمده‌اند. در غیر این صورت این ساز و کار مهم کارورزی به جای تربیت کنش‌گران فکور، به یک سری فعالیت‌های مکانیکی و فرمالیته تبدیل خواهد شد.

کلیدواژه‌ها