مؤلفه‌های اثرگذار بر تدریس اثربخش معلمان (مطالعه مورد: معلمان پایه پنجم دوره ابتدایی شهر تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

معلمان برای اثربخش بودن باید بر دانش و مهارت‏های موردنیاز جهت دستیابی به اهداف آموزشی آگاهی و تسلط داشته باشند تا بتوانند آن‌ها را در زمان مناسب و به شیوه‌ای مطلوب به‌کارگیرند. هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه‌های تدریس اثربخش برای معلمان پایه پنجم دوره ابتدایی است. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسی است. روش نمونه‌گیری هدفمند بوده و طی آن معلمان پایه پنجم ابتدایی شهر تهران که شرایط نمونه مورد نظر را داشتند با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند و اکتشافی، مورد مصاحبه قرار گرفتند و با رسیدن به اشباع نظری یافته‌ها تعداد نمونه پژوهش به 19 نفر رسید. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل موضوعی داده‌های 7 مرحله‌ای کلایزی (1987) استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش مبین شش مولفه؛ ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی معلمان، ویژگی‌های تخصصی، مهارت‌های تدریس، ارزشیابی آموزشی، کنش روان‌شناسانه و مدیریت کلاس معلمان در تدریس اثربخش است.
 

کلیدواژه‌ها


Chien, Te-King(2007). Using The Learning Satisfaction Improving Model To Enhance The Teaching Quality, Quality Assurance In Education, Vol. 15 No. 2 Pp. 192-21. Devlin,Ma.and Samarawickrema.(2010).The criteria of effective teaching in a changing higher education context.Higher education Research & development,29(2):111-124. Havita,N;Barak,R, Simhi,E (2001).Exemplary University Teachers: Knowledge and Beliefs Regarding Effective Teaching Dimentions and strategies.The Journal of higher Education ,72(6): 699-729. Kang , Z.(2008).Advanced Model For Assessing Perceived Instructional Quality Of University Faculty . A Dissertation Submitted In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Submitted As Partial Fulfillment Of The Requirement For The Doctor Of Philosophy Degree. University Of Toledo. Killen, C.( 1998), ‘Creating positive interpersonal relationships in the classroom’, Journal for Effective Teaching Strategies 3, 70–73. Mandira D, Farouk El, Abdulbari B(1996). Student and faculty perceptions of the characteristics of an ideal teacher in a classroom setting. Med Teach.;18:141–146. Mosack,V. (2006).Student Ratings Of University Teaching : Similarities And Difference In Experientally – Oriented Courses.A Dissertation Submitted In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Submitted As Partial Fulfillment Of The Requirement For The The Degree Of Doctor Of Philosophy. Department Of Psychology. Wichita State University. Weshan, H. A. (1999). A study of effective teaching skills of preservice student teachers as perceived by cooperating teachers and university supervisors in Jordan. (Doctoral dissertation). Ohio University. Wu, R. T.Y (2005 ).Relationship Between Teacher's Teaching Effectiveness And School Effectiveness In Comprehensive High School In Taiwan ,Republic Of China. A Paper Presented At The International Congress For School Effectiveness And Improvement Conference Barcelona.