دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات این فهرست برای انتشار در شماره‌های آتی نشریه پذیرفته شده‌اند و هنوز انتشار نهایی نیافته‌اند.
منظور از تاریخ انتشار آنلاین ذکر شده در ذیل هر یک از مقالات، تاریخی است که مقاله به صورت آماده انتشار درآمده است و به معنای تاریخ انتشار نهایی مقاله نیست.
بدیهی است دسترسی به متن کامل مقاله، پس از انتشار نهایی آن میسر خواهد بود.
طراحی الگو ی اجرای برنامه درسی کار و فناوری مبتنی بر تفکر طراحی در دوره اول متوسطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

10.22070/tlr.2022.15323.1177

زهرا ابوالحسنی؛ مرضیه دهقانی؛ محمد جوادی پور؛ کیوان صالحی؛ نسرین محمدحسنی


روش های تدریس فعال در آموزش الکترونیکی از منظر معلمان دوره ابتدایی: روش ها، پیامدها و چالش ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1400

10.22070/tlr.2022.15511.1190

زینب فاضلی؛ مهدی واحدی؛ زهرا رحیمی


بررسی تأثیر مؤلفه های خود و جامعه در شکل گیری هویت جامع معلّم زبان در ایران: نظریه زمینه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1400

10.22070/tlr.2022.15144.1156

مینا طسوجی آذری؛ سعیده آهنگری؛ زهره سیفوری


مطالعه کارگاه‌های آموزشی مدرسان مرجع دانشگاه فرهنگیان مبتنی بر روش پدیدارشناسی از دیدگاه آنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22070/tlr.2022.15150.1154

محمد پاک نهاد؛ حسین حسنی؛ علی نجفی


اصول و اهداف تربیت عرفانی دوره جوانی، مبتنی بر مبانی انسان شناختی علامه حسن زاده آملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22070/tlr.2022.15798.1220

محمد دارایی؛ محسن فرمهینی فراهانی؛ رقیه موسوی


تحلیل ادراک دانشجویان از مفهوم یادگیری زاید و پیامدهای آن در رشته علوم تربیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22070/tlr.2022.15348.1180

محمد فتاحی؛ مرضیه دهقانی؛ کیوان صالحی