دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
مقالات این فهرست برای انتشار در شماره‌های آتی نشریه پذیرفته شده‌اند و هنوز انتشار نهایی نیافته‌اند.
منظور از تاریخ انتشار آنلاین ذکر شده در ذیل هر یک از مقالات، تاریخی است که مقاله به صورت آماده انتشار درآمده است و به معنای تاریخ انتشار نهایی مقاله نیست.
بدیهی است دسترسی به متن کامل مقاله، پس از انتشار نهایی آن میسر خواهد بود.
1. اثر علّی ساختار توانمندساز مدارس و مسئولیت جمعی معلّمان بر خوش‌بینی علمی با واسطه تعهد عاطفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399

ابوالفضل قاسم‌زاده؛ شیوا ملکی؛ ناهید مرادی عزتی


2. طراحی و اعتباربخشی الگوی مدیریتِ کیفیت برای فعالیت‌های آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399

مجید دارابی؛ خدایار ابیلی؛ جواد پورکریمی؛ محسن فرمهینی فراهانی


3. تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بر مبنای تربیت اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399

موسی آداک؛ محمدرضا یوسف‌زاده


4. مقایسه اثربخشی مسیر یادگیری مبحث عنصرسنجی به شیوه کاوشگری و سنتی: تاملی بر تعیین مسیر دانش در یادگیری شیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

علی یاسینی


5. آموزه‌هایی برای بهبود عنصر گفتگو در فرایند یاددهی - یادگیری از معبر مقایسه دیالکتیک سقراطی و کنش ارتباطی هابرماس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

مهدی سبحانی‌نژاد؛ آزاد محمدی؛ نجمه احمدآبادی آرانی


6. شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت عملکرد معلمان کلاس‌های چندپایه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

آرش یدالهی ده چشمه؛ محمدجواد لیاقت‌دار؛ سید هدایت‌الله داورپناه


7. طراحی کیفی برنامه درسی آموزش مهارت‌های زندگی در دوره ابتدایی بر اساس نظرات خبرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

کبری کریم‌زاده؛ حسین خنیفر؛ حمیدرضا یزدانی؛ محمدحسین رحمتی


8. ارائه مدل علّی پیش‎بینی تاب‌آوری تحصیلی بر اساس مکان کنترل درونی (با واسطه‌گری خوش‌بینی تحصیلی): کاربرد تحلیل مسیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

مهدی یوسف‌وند؛ عزت‌اله قدم‌پور؛ مسعود صادقی؛ سیمین غلامرضایی


9. بررسی تأثیر رویکرد آموزشی مبتنی بر مسئله‌‌ی باز-پاسخ بر توانایی حل‌مسأله دانش‌آموزان پایه هفتم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

فاطمه سلیمیان؛ ابراهیم ریحانی؛ احسان بهرامی


10. طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه‌ درسی تربیت ‌اخلاقی دوره متوسطه اول با تأکیدبر سند تحول بنیادین آموزش ‌و‌ پرورش جمهوری ‌اسلامی ‌ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

علی عباسپور؛ علیرضا عصاره؛ مهدی سبحانی‌نژاد؛ قدسی احقر


12. روایت‌پژوهی فرهنگ یادگیری کودکان با نیازهای ویژه در مدرسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

مهدی سبحانی‌نژاد؛ مجید خاری آرانی؛ رسول برخوردار


13. اثربخشی تلفیق راهبردها و پیام‌های کنترل ارادی با طراحی انگیزشیِ آموزش الکترونیکی بر بارِشناختی و ابعاد کنترل ارادی دانشجویان (پژوهش آمیخته)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

طالب زندی؛ جواد حاتمی؛ هاشم فردانش؛ ابراهیم طلایی


14. مدل رفتار مدنی تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی: نقش عشق به یادگیری و اشتیاق تحصیلی با میانجیگری شکفتگی تحصیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

فرانک فیضی جاریحانی؛ علی زینالی


15. شناسایی مولفه‌های نظام توسعه شایستگی معلمان دوره متوسطه از دیدگاه خبرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

محسن دیبایی صابر؛ مهدی سبحانی‌نژاد


16. واکاوی تاثیر روایت‌نگاری تأملی بر توسعه حرفه‌ای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان: پدیدارشناختی تجارب زیسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

فاطمه اسداللهی؛ محمود مهرمحمدی


17. نقش کمال‌گرایی، خود تنظیم‌گری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی درپیش بینی تعلل‌ورزی کلی و تعلل‌ورزی تحصیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1399

ابوالقاسم یعقوبی؛ بهروز قلائی