تعداد مقالات: 286

مقالات این فهرست برای انتشار در شماره‌های آتی نشریه پذیرفته شده‌اند و هنوز انتشار نهایی نیافته‌اند.
منظور از تاریخ انتشار آنلاین ذکر شده در ذیل هر یک از مقالات، تاریخی است که مقاله به صورت آماده انتشار درآمده است و به معنای تاریخ انتشار نهایی مقاله نیست.
بدیهی است دسترسی به متن کامل مقاله، پس از انتشار نهایی آن میسر خواهد بود.
1. تدوین شاخص‌های تربیتی در دوره آموزش عمومی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 1-22

محمدحسن میرزامحمدی


5. میزان توجه به نگرش فرهنگ کار در کتاب‌های‌‌درسی‌‌دوره راهنمایی کشور

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 1-20

مهدی سبحانی‌نژاد؛ رضا همایی


6. محتوای مناسب برای تربیت جنسی در کتب درسی دوره متوسطه

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 1-14

محسن فرمهینی‌فراهانی


7. بررسی اثر نهاده‌ها بر ستانده نظام آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی استان‌های کشور

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-14

محمد آتشک؛ محسن فرمهینی فراهانی


8. بررسی دیدگاه معلمان نسبت به شیوه‌های نظارت و راهنمایی مدیران مدارس

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 1-20

مهدی سبحانی‌نژاد؛ تقی آقاحسینی


9. بررسی تحلیلی مبانی، اصول و روش‌های تربیت سیاسی از منظر امام علی(ع) در نهج‌البلاغه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 1-31

اکبر رهنما؛ حمید علیین؛ مهدی سبحانی نژاد


13. بررسی رابطه بین اصول بدیهی اجتماعی و شاخص های عملکرد اجتماعی مثبت

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-12

محسن جوشن لو؛ فاطمه دائمی؛ فاطمه قدمیه


15. بررسی وضعیت موجود و مطلوب دست‌یابی به آرمان مشترک از دید مدیران و کارشناسان آموزش و پرورش استان اصفهان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-14

زهرا بابادی عکاشه؛ سید مصطفی شریف؛ عبدالرسول جمشیدیان


17. شناسایی وجوه و ابعاد مغفول برنامه درسی هنر دوره ابتدایی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-18

مرجان کیان؛ محمود مهرمحمدی


18. آسیب‌شناسی برنامه درسی مهارت‌های زندگی در نظام آموزش متوسطه نظری

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-18

رحمت‌اله خسروی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ ملیحه آشتیانی


19. بررسی نقش باورهای خود-کارآمدی و انتظار پژوهشی در علاقه‌مندی دانشجویان به پژوهش

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-18

حسین کارشکی؛ سمیه بهمن آبادی


21. بررسی ارتباط بین سیرت اساتید با آموزش مبتنی بر دیالوگ (مطالعه مورد؛ دانشگاه اصفهان)

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-16

10.22070/2.7.1

محمدرضا نیستانی؛ کمال نصرتی هشی؛ زهره متقی؛ فاطمه‌سادات طیبی


23. طراحی الگوی ممیزی فرایندهای آموزشی و پژوهشی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-18

10.22070/tlr.2017.13.2.1

خدایار ابیلی؛ لطفعلی جباری


24. طراحی، تدوین و هنجاریابی پرسشنامه کیفیت‌آموزشی در مدرسه (QESQ)

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-14

10.22070/tlr.2020.2500

سیده ماهرخ موسوی؛ مهناز اخوان تفتی؛ علیرضا کیامنش