نویسنده = ������ ��������������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدلی برای سنجش آمادگی مؤسسات آموزش عالی برای تبدیل شدن به دانشگاه نسل سوم (نوآور و کارآفرین)

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-41

10.22070/tlr.2020.2518

محمدرضا فریدی؛ میرمحمد سید عباس‌زاده؛ محمد حسنی؛ حسن قلاوندی؛ مهدی سبحانی‌نژاد