نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آموزش هوش عملی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر پایه سوم راهنمایی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 339-350

صدیقه بهرامی؛ سیدحمید آتش‏پور؛ سیدحمید آتش‏پور؛ علیرضا یوسفی؛ سیدحمید آتش‏پور