نویسنده = ��������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. آزمون مدل چندبعدی و سلسله مراتبی پرسشنامه انگیزش مدرسه

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 11-22

10.22070/tlr.2020.2517

مجبوبه آزادای‌خواه؛ سیاوش طالع‌پسند؛ فرحناز کیان ارثی