نویسنده = ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 3
2. بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان با ویژگی‌های شخصیتی آنان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 29-38

احمد عابدی؛ حمید رضا عریضی؛ مهدی سبحانی‌نژاد


3. مقایسه میزان و منابع فشار روانی و رابطه آن با ویژگی‌های ‌جمعیت‌شناختی معلمان مدارس ‌عادی‌ و استثنایی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 63-72

حسنعلی مشهدی؛ حمید رضا عریضی؛ مختار ملک پور