نویسنده = محمود ابوالقاسمی
تعداد مقالات: 2
1. اجتماعات یادگیری حرفه‌ای (PLC): راهبرد حیاتی بهبود خودکارآمدی معلمان

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-14

10.22070/tlr.2020.3000

خالد میراحمدی؛ اباصلت خراسانی؛ محمود ابوالقاسمی؛ داریوش مهری


2. بررسی جو «یادگیری‌محور» مدرسه و ارتباط آن با اثربخشی مدرسه

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 101-118

حمدالله حبیبی؛ محمد حسن پرداختچی؛ محمود ابوالقاسمی؛ محمد قهرمانی