نویسنده = ������������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 12
1. شناسایی مولفه‌های نظام توسعه شایستگی معلمان دوره متوسطه از دیدگاه خبرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22070/tlr.2021.3202

محسن دیبایی صابر؛ مهدی سبحانی‌نژاد


2. آموزه‌هایی برای بهبود عنصر گفتگو در فرایند یاددهی - یادگیری از معبر مقایسه دیالکتیک سقراطی و کنش ارتباطی هابرماس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22070/tlr.2021.3213

مهدی سبحانی‌نژاد؛ آزاد محمدی؛ نجمه احمدآبادی آرانی


3. اثربخشی روش یادگیری معکوس برافزایش یادگیری خودراهبر و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه ششم در درس علوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1400

10.22070/tlr.2021.10220.0

نیره شاه محمدی؛ مهدی سبحانی نژاد؛ رقیه حجتی


6. بررسی تاثیر آموزش بازسازی اسنادی در تغییر نگرش دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر اصفهان نسبت به درس ریاضی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 109-117

مهدی سبحانی نژاد؛ کیوان فردائی بنام؛ احمد عابدی


7. تبیین رابطه رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی بین کارشناسان دانشگاه تهران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 101-114

مهدی سبحانی نژاد؛ کریم شاطری؛ حاتم فرجی ده‌سرخی؛ معصومه اکبری


8. تبیین جایگاه عقل در مثنوی مولوی و دلالت‌های تربیتی آن

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 171-184

محسن فرمهینی فراهانی؛ مهدی سبحانی نژاد؛ زینب مهدوی


9. بررسی چگونگی جو حاکم بر روابط خواهر- برادری فرزندان خانواده‌های استان اصفهان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 211-232

مهدی سبحانی نژاد؛ نقی رعدی افسوران


10. تبیین پیامدهای جهانی شدن فرهنگ بر اهداف علمی و آموزشی دوره متوسطه ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 207-222

اکبر رهنما؛ مهدی سبحانی نژاد؛ سید صدراله خوشقدم


11. تبیین اخلاق جنسی از منظر فیلسوفان و مربیان مسلمان با تأکید بر دلالت‌های تربیتی آن

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 333-360

مهدی سبحانی نژاد؛ محسن فرمهینی فراهانی؛ سید محمدرضا حسینی؛ کاظم منافی شرف‌آباد


12. بررسی تحلیلی مبانی، اصول و روش‌های تربیت سیاسی از منظر امام علی(ع) در نهج‌البلاغه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 1-31

اکبر رهنما؛ حمید علیین؛ مهدی سبحانی نژاد